Kişisel Verilerin Korunması | Pubstory

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu Genel Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareken eden Planet Caravan Organizasyon Anonim Şirketi (“Planet Caravan”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizlerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Planet Caravan’ın düzenlediği etkinliklere katılmak üzere başvuruda bulunduğunuzda, söz konusu etkinliklere katıldığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sair şekilde Planet Caravan’ın sunduğu hizmetlere ilişkin bizimle iletişime geçtiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Planet Caravan’ın düzenlediği etkinliklere, sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirilmenize yönelik işlemlerin temin edilmesi; Planet Caravan’ın düzenlediği etkinliklere katılımınızın sağlanması; bu kapsamda Planet Caravan’ın etkinlikleri, hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin duyurularının tarafınıza yapılması; Planet Caravan tarafından sunulan hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Planet Caravan tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talep, ihtiyaç, kullanım alışkanlığı ve isteklerinize göre özel hale getirilerek önerilmesi; internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi; talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, internet sitemizde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, üyelerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Planet Caravan tarafından sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda çağrı merkezi, internet sitesi veya mobil uygulama gibi sair yollarla toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Planet Caravan’ın faaliyetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.heypubstory.com adresinde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak veya KVK Kanun’unda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebiniz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Planet Caravan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanun’u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.